algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Organisatie: centrum van inspiratie;
Centrum van inspiratie is een samenwerkingsverband van innerBliss (KvK handelsnaam) en NikkiGaia (KvK handelsnaam), persoonlijk vertegenwoordigt door respectievelijk Victor van Rijn en Nikki Gaia Bosch, die deze algemene voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van diverse producten en diensten;
Deelnemer: degene die deelneemt aan een van de diensten zoals een coachingstraject, cursus of workshop;
Diensten: alle door de organisatie aan een deelnemer geleverde producten of diensten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de organisatie aanbiedt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Inschrijven en aanmelden

2.1 Het inschrijven voor een dienst geschiedt door het versturen van een ingevuld digitaal aanmeldformulier vanaf de website van de organisatie of door dit aan één van de vertegenwoordigers van de organisatie mondeling, via een persoonlijke e-mail of privé bericht kenbaar te maken.

2.2 De cursussen, workshops en coachingsgesprekken worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Deelname aan een dienst kan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Artikel 3. Annuleren

3.1 Het annuleren van een inschrijving dient zo vroeg mogelijk, mondeling, via een privé bericht of per e-mail aan de organisatie te worden gecommuniceerd.

3.2 De organisatie behoudt het recht om organisatorische wijzigingen aan te brengen in het aanbod of de planning van de diensten (bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen of teveel annuleringen).

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen worden gedaan in gepast contant geld, via een Tikkie-betalingsverzoek, via PIN met iZettle of een overschrijving naar NL27 TRIO 0338 4042 28 t.n.v. NikkiGaia of naar NL46 TRIO 0781 4625 41 t.n.v. innerBliss.

4.2 Bij de levering van een enkel product of dienst wordt de betaling in één keer vooraf, tijdens of in het geval van een Tikkie-betaalverzoek maximaal binnen 2 dagen na de levering voldaan.

4.3 Betalingen voor een coachingstraject, cursus- of workshopreeks kunnen in één keer worden voldaan vooraf of tijdens de periode van levering, of via een overeengekomen betalingsregeling in het aantal termijnen dat de reeks telt.

4.4 Bij niet nakoming van een betaling of van de overeengekomen betalingstermijnen is de deelnemer in verzuim. De organisatie behoudt het recht om bij de tweede betalingsherinnering € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.

4.5 Bij het uitblijven van een betaling zijn alle incassokosten volledig voor rekening van de deelnemer.

4.6 Als de deelnemer vooraf heeft betaald maar door onvoorziene omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen, biedt de organisatie de deelnemer een alternatieve volgende mogelijkheid aan of wordt de betaling indien gewenst teruggestort.

4.7 Als de organisatie besluit een dienst voortijdig dan de afgesproken reeks of periode te beëindigen worden er over de reeds geleverde diensten geen terugbetalingen gedaan, eventuele vooruitbetalingen worden in evenredige verhouding wel terugbetaald.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 De organisatie behoudt het recht om de uitvoering van de dienst op een later moment dan afgesproken na te komen, wanneer de levering door onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd.

5.2 De organisatie kan een reeks of traject voortijdig dan afgesproken met een duidelijk argument beëindigen, indien een vertegenwoordiger vindt dat het vervolgen van de afspraak op psychisch-, emotioneel- of fysiek niveau niet meer bijdraagt aan het welzijn van de deelnemer.

5.3 Als de deelnemer in groepsverband te onvoldoende in harmonie is met de meerderheid dat er geen constructieve interactie meer plaats kan vinden of het uitvoeren van de dienst wordt belemmerd, behoudt de organisatie het recht om de persoon de toegang tot een volgende deelname te weigeren.

5.4 De organisatie mag deelname weigeren als het persoonlijke groeiproces van de deelnemer of het groepsproces wordt belemmerd door zijn/haar aanwezigheid.

5.5 De organisatie is verantwoordelijk voor het faciliteren van de dienst, maar niet voor het resultaat dat hier wel of niet door geboekt wordt.

5.6 De deelnemer is verantwoordelijk voor het naar eigen inzicht toepassen en integreren van de aangereikte informatie, tips of oefeningen in zijn/haar dagelijkse leven en de effecten van die bewust gemaakte keuzes.

5.7 De organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die er voor een deelnemer zouden kunnen ontstaan door ons onjuist te informeren of het onvoldoende meewerken aan de overeengekomen afspraken in de uitvoering van een dienst.

Artikel 6. Klachtenprocedure

6.1 Iedere klacht zal door de organisatie vertrouwelijk en respectvol worden behandeld.

6.2 Bij klachten stelt de organisatie zich open op naar het perspectief van de deelnemer om een wederzijds constructieve oplossing van het geschil uit te nodigen.

6.3 De deelnemer kan een klacht mondeling, via e-mail of een privé bericht aan een vertegenwoordiger van de organisatie kenbaar maken en van de organisatie binnen 1 week een persoonlijke bevestiging verwachten met een voorstel van hoe het geschil samen opgelost zouden kunnen worden.

6.4 De organisatie houdt een archief bij van alle communicatie rondom klachten.

6.5 Het indienen van een klacht betekent niet dat een deelnemer geen betalingsverplichting meer heeft.

6.6 Wanneer er geen oplossing wordt gevonden in een geschil zal de organisatie een eventueel vooruitbetaald bedrag evenredig verminderd terugboeken.

Artikel 7. Privacy en omgang met persoonsgegevens

7.1 De organisatie houdt zich aan de afspraken zoals vermeld in de privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

7.2 De organisatie gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die met haar vertegenwoordigers wordt gedeeld.

7.3 De organisatie behoudt het recht om opgedane kennis bij de uitvoer van diensten te hergebruiken mits zonder persoonlijke of gevoelige details of informatie van deelnemers.

7.4 De deelnemer heeft geheimhoudingsplicht van wat hij of zij in het kader van het coachingstraject, een cursus of workshop over persoonlijke omstandigheden of gevoelige informatie van andere cursisten te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van het coachingstraject, de cursus of workshop bestaan. Schending van de geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van deelname aan het coachingstraject, de cursus of workshop leiden. De organisatie is in deze situatie niet aansprakelijk voor de gevolgen van het delen van gevoelige informatie.

7.5 De organisatie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (materieel, fysiek, emotioneel als psychisch) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde traject, de cursus of workshop.

7.6 Op de overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Waar ben jij inmiddels trots op en hoe heb je dat voor elkaar gekregen?